REKRUTACJA NA STANOWISKO: KIEROWNIK BIURA W WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKU PSZCZELARSKIM

przez | 17 stycznia, 2020

PREZES WZP SZCZECIN

 

o g ł a s z a

 

REKRUTACJĘ NA STANOWISKO: KIEROWNIK BIURA

W WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKU PSZCZELARSKIM

PL. JANA KILIŃSKIEGO 3

70-956 SZCZECIN

Stanowisko: Kierownik biura

 Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

Do głównych zadań będzie należało m.in.

 • koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (także e-maili i faksów),
 • kontakty z innymi związkami, współpracującymi firmami,
 • odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji,
 • uaktualnianie numerów telefonów i adresów,
 • tworzenie zestawień wydatków i wpływów dla księgowości,
 • przygotowywanie rozliczeń i porządkowanie dokumentacji;
 • czuwanie nad zaopatrzeniem biura w materiały biurowe;
 • organizacja i obsługa spotkań;
 • administracyjne wsparcie dla prezesa i zarządu WZP (przygotowywanie umów itp.);
 • wykonywanie innych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura;
 • prowadzenie sklepu WZP.

 

Niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • biegła obsługa komputera
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • nienaganna opinia,
 • niekaralność.

 

Wymagania pożądane: 

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,
 • znajomość specyfiki szeroko rozumianej branży pszczelarskiej,

  

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, kopię zaświadczenia o szkoleniu podstawowym,
 3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
 4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada),

 

 

Oświadczenie kandydata o:

 1. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności,
 5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  

Oferty należy składać w terminie do: 24.01.2020r do godz. 13:00, w zamkniętych kopertach

z dopiskiem : Rekrutacja na stanowisko kierownika biura

na adres:

Wojewódzki Związek Pszczelarski

pl. Jana Kilińskiego 3, 70-956 Szczecin

(Uwaga: liczy się data wpływu do WZP Szczecin)

 

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

 

Prezes WZP Szczecin