Statut WZP

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY
w Szczecinie
uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów
w dniu 26 października 1996 roku
ze zmianami wprowadzonymi przez Walny Zjazd Delegatów
w dniu 18 listopada 2000 roku
oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 6 maja 2006

Rozdział 1
I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy,zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy działającą na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32 poz.217 )
2. Związek używa skrótu nazwy „WZP”.
3. Wojewódzki Związek Pszczelarzy jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego z siedzibą w Warszawie zwanym dalej PZP.

§ 2

1. Terenem działania WZP jest obszar województwa.
2. Siedzibą Związku jest miasto Szczecin.

§ 3

WZP posiada osobowość prawną.

§ 4

WZP używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku:
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie oraz podłużnej z napisem: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.

§ 5

WZP może przystępować na członka do innych organizacji rolniczych i społecznych.

Rozdział 2
II Cele i zadania WZP

§ 6

Celem Związku jest :
1. Wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, hodowla i ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego.
2. Reprezentowanie interesów pszczelarzy, ochrona ich godności i dobrego imienia
3.Integrowanie środowisk pszczelarskich i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pszczelarzy.
Punkt 3 otrzymuje numer kolejny jako punkt 4.
4. Prawna ochrona nazwy „miód pszczeli”.

§ 7

Cele te WZP realizuje przez:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z zakresu pszczelarstwa poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu szkoleń i odczytów, przygotowanie pomocy szkoleniowych, sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania gospodarki pasiecznej.
2. W ramach działalności statutowej:
a) pomoc pszczelarzom w zagospodarowaniu uzyskanych produktów pasiecznych oraz umożliwienie zaopatrzenia w karmę dla pszczół,
b) inicjowanie działalności wydawniczej i publicystycznej z zakresu pszczelarstwa oraz współudział w tych pracach,
c) współudział z organizacjami i instytucjami w rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami,
d) prowadzenie działalności hodowlanej, opiniowanie wartości użytkowej pszczół, dbałość o poprawę materiału zarodowego i reprodukcyjnego,
e) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz członków.
3. W celu przygotowywania i doskonalenia fachowej kadry w zawodzie pszczelarz, organizowanie i przeprowadzanie kursów tematycznych, kursów przygotowawczych do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych zawodzie pszczelarz, seminariów i praktyk zawodowych dla pszczelarzy.
4.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym bądź handlowym w zakresie zaopatrywania pszczelarzy w materiały i sprzęt do gospodarki pasiecznej

§ 8

1. WZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy.
2. WZP zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych oraz działalności gospodarczej.
3. Zarząd WZP może zatrudnić członka Zarządu ustalając zakres jego obowiązków i zasady wynagradzania.

Rozdział 3
III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Związku mogą być zwyczajni i honorowi.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi WZP są pszczelarze z terenu województwa zachodniopomorskiego zrzeszeni w terenowych Kołach Pszczelarzy.
2. Przyjęcie na członka dokonuje Zarząd WZP na podstawie deklaracji złożonej przez organ ubiegający się o przyjęcie kandydata.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo :
1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Koła i być wybrany do jego władz.
2. Wybierać i być wybranym w Kole jako delegat na Zjazd WZP i być wybranym do jego władz.
3. Wybierać na Zjeździe WZP i tam być wybranym na delegata na Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZP i być wybranym do jego władz.
4. Korzystać ze świadczeń związanych z prowadzoną gospodarką pasieczną oraz korzystać z ochrony prawnej w tym zakresie.

Członek zwyczajny ma obowiązek :
1. Stosować się do postanowień Statutu Związku i uchwał Zarządu,
2. Brać czynny udział w pracach Koła i Związku, podnosić swoją wiedzę na szkoleniach i kursach,
3. Terminowo, najpóźniej do końca marca, opłacać składki członkowskie za rok bieżący według stanu rodzin pszczelich na dzień 31 grudnia roku ubiegłego oraz inne świadczenia w wysokości ustalonej przez Zarząd PZP.
4. Przestrzegać zasad etyki pszczelarza.

§ 12

Utrata członkostwa następuje na skutek :
1. Nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku,
2. Dobrowolnego wystąpienia z Koła złożonego na piśmie,
3. Wykluczenia ze Związku z powodu działania na jego szkodę lub z powodu naruszenia Statutu bąć uchwał władz.

Wykluczenia dokonuje Zarząd WZP uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów WZP.

4. Członek, którego przynależność do Związku ustała na skutek nieopłacenia składek, może być ponownie przyjęty do Związku po uiszczeniu zaległych składek.

§ 13

1. Członkami honorowymi WZP są osoby fizyczne i prawne, które posiadają szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa lub działalności związkowej.
2. Tytuł Honorowego Członka WZP nadaje Walny Zjazd Delegatów WZP na wniosek Zarządu.
3. Osobom fizycznym, które w trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WZP wykazały się znaczącym dorobkiem na rzecz Związku, może być nadany tytuł Honorowego Prezesa WZP.
4. Tytuł Honorowego Prezesa WZP nadaje Walny Zjazd Delegatów WZP.
5. Honorowy Prezes WZP ma prawo m.in. uczestniczenia w zgromadzeniach organizowanych przez Związek oraz uroczystych posiedzeniach Zarządu WZP.
6. Honorowy Członek i Honorowy Prezes WZP mają prawo korzystać z świadczeń i pomocy Związku oraz są zwolnieni z opłat wszelkich składek na rzecz Związku.

Rozdział 4
IV Władze Związku

§ 14

Władzami Wojewódzkiego Związku Pszczelarzu są :
1. Walny Zjazd Delegatów WZP
2. Zarząd WZP
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 15

1. Kadencja władz WZP trwa 4 ( cztery ) lata licząc od daty zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Osoby powołane do wymienionych władz wykonują swe funkcje społecznie z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 16

Mandat członka władz Związku ustaje przed upływem kadencji w przypadku:
1. Rezygnacji z mandatu
2. Ustania członkostwa macierzystej organizacji związkowej ( Koła Pszczelarzy)
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu mandatu
4. Prawomocnego orzeczenia przez Sąd o pozbawieniu praw publicznych lub zakazie zajmowania określonych stanowisk.

§ 17

Walny Zjazd Delegatów WZP jest:
1. Najwyższą władzą Związku
2. Może być zwyczajny lub nadzwyczajny
3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata.

§ 18

O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd powiadamia członków i ich delegatów co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.

§ 19

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WZP może być zwołany przez Zarząd Związku.
2. Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać Zjazd,o którym mowa w punkcie 1 w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania na żądanie:
a) – 1/3 członków Związku
b) – Komisji Rewizyjnej
Żądanie wymienione w punkcie 2 litera a i b powinny być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§ 20

W Walnym Zjeździe Delegatów WZP biorą udział:
1. Z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach terenowych Kół Pszczelarzy po 1 ( jednym) delegacie do 20 członków Koła i na każde następne 20 członków 1 ( jeden) delegat.
2. Z głosem doradczym:
a – Honorowi Prezesi i Honorowi Członkowie WZP
b – Prezesi Kół pszczelarzy nie będący delegatami
c – Członkowie ustępujących władz Związku nie będący delegatami
d – Osoby zaproszone.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WZP należy:
1. Uchwalenie Statutu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
2. Wybór spośród delegatów w głosowaniu zgodnie z przyjętym regulaminem:
a – Prezesa Zarządu WZP
b – członków Zarządu
c – członków Komisji Rewizyjnej
d – członków Sądu Koleżeńskiego
e – delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZP
3. Uchwalanie głównych kierunków działania Związku
4. Przyjmowanie sprawozdań z działalności:
a – Zarządu Związku
b – Komisji Rewizyjnej
c – Sądu Koleżeńskiego
5. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi WZP
6. Określanie rodzajów świadczeń na rzecz Związku w szczególności składek oraz ustalanie zasad ich podziału.
7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości Związku
8. Ustalanie członkostwa w innych organizacjach
9. Nadawanie godności Honorowego Prezesa i Honorowego Członka WZP
10. Decydowanie o sprawach należących do zakresu działania Związku, a nie przekazanych postanowieniami niniejszego Statutu innym organom Związku.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, zwykłą większością głosów.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu lub zmian w Statucie oraz uchwała w sprawie rozwiązania Związku podejmowana jest zgodnie z § 32 i § 33 Statutu.

§ 23

1. Obradami Walnego Zjazdu kieruje przewodniczący, wybrany spośród delegatów Zjazdu zgodnie z uchwalonym regulaminem.
2. Uchwały Walnego Zjazdu są podejmowane przy obecności, co najmniej połowy delegatów w terminie pierwszym, a w terminie drugim bez względu na liczbę zebranych delegatów.

§ 24

1. Zarząd WZP składa się z :
a – Prezesa Zarządu
b – 5 członków

Wybranych przez Walny Zjazd w głosowaniu zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

2. Zarząd WZP wybiera ze swego składu:
a – wiceprezesa
b – sekretarza
c – skarbnika

3. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, jego następcę wybiera Zarząd spośród swojego składu.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.
2. Do podjęcia przez Zarząd prawomocnych uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu, co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. W sprawach niecierpiącej zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, ma jednak obowiązek na najbliższym posiedzeniu Zarządu złożyć sprawozdanie z podjętych decyzji.

§ 26

Do kompetencji Zarządu WZP należy:
1. Realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZP oraz uchwał Zjazdu WZP.
2. Zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu.
3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i bilansów zamknięcia z działalności gospodarczej.
4. Zaciąganie zobowiązań rzeczowo-finansowych.
5. Uzupełnianie składu członków Zarządu zgodnie z § 24 pkt 3.
6. Ustalanie wysokości wpisowego od nowo przyjmowanych członków, składek członkowskich, ulowych i produkcyjnych oraz innych świadczeń na rzecz Związku jak również składek i świadczeń na rzecz PZP określonych przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZP.
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych.
8. Wykluczanie członków zwyczajnych działających niezgodnie z Statutem lub przepisami prawa.
9. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pszczelarstwa.
10. Zorganizowanie Biura WZP, zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagradzania.
11. Powoływanie komisji i sekcji problemowych.
12. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał związkowych przez terenowe Koła Pszczelarzy.
13. Przyznawanie wyróżnień,nagród i odznaczeń związkowych aktywowi społecznemu oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń PZP, regionalnych i państwowych.
14. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Prezesa lub Honorowego Członka WZP zgodnie z § 13 ust.2,3 i 4 Statutu, a także do władz PZP o nadanie Honorowego Członka PZP.
15. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów WZP.
16. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów WZP sprawozdań z działalności Związku.
17. Inne zadania niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WZP i innych władz Związku.

§ 27

1. Prezes Zarządu lub wiceprezes reprezentują Związek na zewnątrz.
2. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu Związku podpisuje prezes lub wiceprezes oraz główny księgowy.
3. Inne dokumenty, z wyłączeniem tych, o których mowa w ust.2 oraz uchwały Zarządu Związku podpisuje prezes lub zastępujący go wiceprezes, zaś korespondencję prezes Zarządu lub, w ustalonym zakresie, Kierownik Biura WZP.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji, co najmniej raz w roku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Związku.

§ 29

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Związku,
2. Przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów WZP wniosków w sprawie:
a – przyjęcia sprawozdań finansowych Związku
b – udzielenia absolutorium Zarządowi
c – działań usprawniających pracę Związku.
3. Zgłaszanie na piśmie uzasadnionych wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Związku a w uzasadnionym wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów WZP.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu oraz od jego poszczególnych członków i pracowników Biura wyjaśnień rzeczowej i finansowej działalności Związku.
5. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie.

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
a – rozpatrywanie spraw spornych wynikłych na tle działalności związkowej, gospodarki pasiecznej i obrotu produktami pasiecznymi,
b – rozpatrywanie spraw sprzecznych z etyką pszczelarską i postanowieniami prawa.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
4. Sąd Koleżeński może orzec kary :
a – upomnienia
b – nagany
c – zawieszenie w sprawach członka na okres 1 – 2 lat
d – wykluczenia ze Związku.
e – pozbawienia mandatu
5. Przed rozpoczęciem rozprawy przed Sądem Koleżeńskim skład tego Sądu jest zobowiązany w pierwszej kolejności doprowadzić do ugody między stronami.

Rozdział 5
Fundusze i majątek Związku

§ 31

1. Fundusze Związku powstają :
a – ze składek członkowskich ( członkowskie, ulowe, produkcyjne i zaopatrzeniowe )
b – z działalności gospodarczej
c – z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji
d – z innych wpływów.
2. Całość zysków z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność statutową Związku.
3. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości wg ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział 6
Zmiana Statutu

§ 32

1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów WZP powziętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie braku połowy delegatów określonej w ust.1 może być dokonana zmiana Statutu na Walnym Zjeździe Delegatów odbytym w drugim terminie.
3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WZP zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.

Rozdział 7
Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 33

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów WZP. Uchwała dla swej ważności wymaga większości 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania należy ponownie zwołać Walny Zjazd Delegatów WZP w terminie późniejszym o 30 dni od poprzedniego.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd Delegatów WZP.
3. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie Związku z rejestru.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 34

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ( Dz.U.nr 32 poz.217 ).
2. Z mocy Ustawy Statut podlega zarejestrowaniu we właściwym Sądzie Rejonowym.

§ 35

Traci moc Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy uchwalony na Walnym Zjeździe Delegatów w 1985 roku.

KONIEC