Komunikat Państwowego Instytutu Weterynaryjnego dot. Varroa destructor

przez | 2 sierpnia, 2009

Od pewnego czasu, a szczególnie od jesieni ubiegłego roku, pszczelarze przekazują informacje (niestety najczęściej w sposób nieudokumentowany formalnie) o intensywnym słabnięciu rodzin pszczelich i utracie dużej liczby pni jako wyniku nieskuteczności leków warroabójczych. Szerzące się w środowisku pszczelarskim informacje o katastrofalnej sytuacji w polskich pasiekach skutkują między innymi podejmowaniem zwalczania V.destructor przez pszczelarzy w sposób nieprzemyślany i wszelkimi dostępnymi środkami.

Z tego względu, konieczne wydaje się podjęcie zorganizowanych badań, które pozwolą ocenić rzeczywistą skalę problemu w kraju i określić ewentualne przyczyny jego występowania. Możliwe jest to jedynie poprzez zcentralizowanie przesyłania informacji i prób pszczół z pasiek dotkniętych masowymi upadkami rodzin pszczelich w celu wykonania wielokierunkowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.
W związku z tym, w styczniu bieżącego roku, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym —Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, podjęty został temat badawczy pt.: „Określenie przyczyn występowania masowych strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach”, który realizowany będzie, w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych.

 

Zakładamy, iż całościowa analiza wyników laboratoryjnych oraz informacji uzyskanych z wywiadu przeprowadzonego z każdym pszczelarzem nadsyłającym próbki, pozwoli na ocenę rzeczywistej sytuacji w polskich pasiekach i będzie stanowiła podstawę do podejmowania wszelkich działań zapobiegawczych. Wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, dlatego niezbędna jest konsolidacja działań właścicieli gospodarstw pasiecznych, organizacji pszczelarskich i instytucji państwowych w celu ich ochrony.
W związku z powyższym PIWet-PIB w Puławach zwraca się do wszystkich pszczelarzy, u których w pasiekach wystąpiły lub wystąpią duże (masowe) straty rodzin pszczelich o nadsyłanie informacji i materiału do badań laboratoryjnych wg następujących zasad:

1. Badaniami mogą być objęte pasieki, w których straty sięgają co najmniej
30%
stanu liczbowego rodzin pszczelich, zarejestrowane u Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

2. Badania laboratoryjne wykonane zostaną bezpłatnie.

3. Pszczelarze zobowiązani są do pobrania z rodzin, które zginęły, materiału do badań laboratoryjnych:

a). osyp z dennic
osyp należy pobrać z lO-ciu losowo wybranych rodzin, z każdej rodziny oddzielnie, do oddzielnego papierowego lub tekturowego opakowania odpowiednio oznaczonego zgodnie ze sposobem przyjętym w pasiece.
– wielkość 1 próby osypu (z I rodziny) powinna w przybliżeniu stanowić pojemność 1 szklanki, ale przy braku takiej ilości należy pobrać to, co jest możliwe.
Uwaga: w celu ujednolicenia pobieranych osypów, osyp z danej rodziny należy najpierw dokładnie wymieść z dennicy do jakiegoś naczynia, dokładnie wymieszać i dopiero pobrać potrzebną do wysyłki ilość. Tak należy postąpić w przypadku każdej próby.

b). zapasy pokarmu
– jeżeli jest to możliwe do jednego czystego naczynia szklanego bądź z tworzywa sztucznego należy pobrać po 1 łyżce stołowej zapasów pokarmu z plastrów z czerwiem, ze wszystkich tych rodzin, z których wysyłane będą próby osypu do badań.

4. Wszystkie rodzaje prób należy umieścić w opakowaniu zbiorczym. Na przesyłce należy poza adresem odbiorcy należy także umieścić symbol „CCD
adres odbiorcy:

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
PIWet-PIB
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

5. Do przesyłki należy dołączyć pismo przewodnie, informujące o wystąpieniu masowych strat z podaniem ogólnej liczby rodzin i liczby rodzin, które zginęły, oraz zawierające dokładne dane (dane personalne, adres, numer telefonu, adres e-mail) umożliwiające dalszy kontakt z osobą nadsyłającą próby.

6. Wszystkie rodzaje prób należy po pobraniu przesłać w jak najkrótszym czasie pod wskazany adres, a w razie konieczności próby do momentu wysyłki przechowywać w temperaturze chłodziarki.

7. W przypadku pytań związanych z tym tematem, prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z pracownikami Pracowni Chorób Owadów Użytkowych PIWet-PIB w Puławach pod numerami telefonu:
(081) 889 30 12 lub tel. kom. 607 099 701
lub drogą e-mailową.
-e-mail : abober@piwet.pulawy.pl
lub
-e-mail: krystyna.pohorecka@man.pulawy.pl

8. Pszczelarzy, którzy we wcześniejszym okresie (SEZON 2007) stracili rodziny pszczele (powyżej 30%) i nie mogą przesłać prób do badań laboratoryjnych proszeni są również o zgłaszanie tych przypadków do PIWet-PIB Puławy.

9. Temat realizowany będzie przez okres 3 lat, w związku z tym zgłoszenia i próby przyjmowane będą od pszczelarzy przez cały okres jego realizacji.

10. Z każdym z pszczelarzy, którzy nadeślą do Instytutu zgłoszenie wystąpienia masowych strat rodzin pszczelich, zostanie nawiązany indywidualny kontakt w celu zebrania dodatkowych informacji (wywiad- ankieta).

11. O realizacji tematu wraz z prośbą o udzielanie zainteresowanym pszczelarzom informacji i pomocy w przesyłce prób, została powiadomiona Inspekcja Weterynaryjna i organizacje pszczelarskie.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę organizacje pszczelarskie o pomoc w jak najszybszym przekazaniu i upowszechnieniu wszystkich informacji zawartych komunikacie, jak największej grupie pszczelarzy. Mam nadzieję, że w ramach organizacji pszczelarskich możliwe też będzie, w przypadkach koniecznych (duża liczba prób), zorganizowanie dostarczania ich do Wojewódzkich lub Powiatowych inspektoratów Weterynarii lub bezpośrednio do Instytutu w Puławach.

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD PARAZYTOLOGII I CHORÓB INWAZYJNYCH
PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW UŻYTKOWYCH
AI. Partyzantów 57 tel. (O-81) 889 30 12
24-100 Puławy fax. (O-81) 886 25 95
http://www.piwet.pulawy.pl
krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl, andrzej.bober@piwet.pulawy.pl

Oryginalny dokument do pobrania tutaj.