Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zakupu karmy z dodatkiem prebiotyków.

przez | 23 września, 2022
Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu
karmy z dodatkiem prebiotyków, realizowanego w ramach projektu ”Utrzymanie
zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa
zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, ofertę
najkorzystniejszą złożyła firma:
Oferta nr 1: PFEIFER & LANGEN MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149431, NIP 778-
11-18-503. Wartość oferty 310 000 zł brutto.
Oferta nr 2: PPHU ORION Jarosław Kasprzyk ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck, Zakład
Mokra 182b, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 5740012741, REGON 150897904. Wartość oferty 290 000,00 zł brutto.


Wobec powyższego oferta Wykonawcy nr jest najkorzystniejsza zgodna z założeniami zapytania.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie