Wsparcie rynku produktów pszczelich ARR

przez | 28 października, 2010

http://www.bip.arr.gov.pl/img/logo.gif

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich zw roku 2010/2011.

WAŻNE

Kalkulator ESU (Europejska Jednostka Wielkości) do pobrania tutaj – kliknij.

Oferty producentów i dystrybutorów do pobrania tutaj – kliknij.


Zapraszamy do zapoznania się z informacją o warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w roku 2010/2011.

Wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego

W tym wsparciu mogą brać udział pszczelarze ,którzy posiadają co najmniej 20 rodzin pszczelich na dzień 30.09.2010r. i nie są posiadaczami gospodarstwa , którego wartość ekonomiczna jest równa lub większa niż 4 ESU ( w przypadku pszczelarzy jest to równowartość 93 rodzin pszczelich ).

W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego faktura ma być wystawiona imiennie na końcowego odbiorcę pomocy (pszczelarza) i zawierać szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu. Płatność w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje indywidualnie końcowy odbiorca pomocy (pszczelarz).

Każdy pszczelarz biorący udział w tym wsparciu w trakcie jego realizacji będzie zobowiązany do podpisania umowy, w której zobowiąże się do :

 • utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym przez 5 lat od zakończenia roku w którym zakupił sprzęt,
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej w razie nie dotrzymania tych warunków umownych,
 • poddania się kontrolom przeprowadzanym przez ARR,
 • oświadczenia ,że pszczelarz spełnia wymogi przyznania pomocy ( musi posiadać co najmniej 20 rodzin i gospodarstwo o wartości ekonomicznej nie przekraczającej 4 ESU ).

Refundacji podlega zakup nowego sprzętu :

 • miodarki
 • odstojniki
 • prasy do wyrobu węzy na własne potrzeby
 • stoły do odsklepiania plastrów
 • suszarki do suszenia odnóży pyłkowych
 • topiarki do wosku
 • urządzenia do kremowania miodu

Kosztybędąrefundowane do 60% poniesionych kosztów netto ( bez VAT- u) lecz nie więcej niż kwota określona w umowie, która nie może przekroczyćiloczynu 50zł i posiadanej liczby rodzin pszczelichi nie może być wyższa niż 8000,00 zł.

Prezesi Kół Pszczelarzy proszeni są o zrobienie zestawienia imiennych zamówień na sprzęt pszczelarski z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko pszczelarza
 • Adres zamieszkania z numerem telefonu
 • Numer weterynaryjny pasieki
 • Ilość rodzin pszczelich
 • Wolna rubryka na przelicznik ESU ( WZP sam przeliczy )
 • Wyszczególnić sprzęt z cenami zakupu
 • Podać dostawcę lub dostawców , od którego sprzęt zostanie zakupiony

 

Wsparcie na zakup przyczep ( lawet) do przewozu uli (żadne inne np.: prototypy przyczep (lawet), przyczepy rolnicze, samochody z nadbudowaną przyczepą)

W tym wsparciu mogą brać udział pszczelarze, którzy posiadają co najmniej 50 rodzin pszczelich na dzień 30.09.2010r. i nie są posiadaczami gospodarstwa , którego wartość ekonomiczna jest równa lub większa niż 4 ESU (w przypadku pszczelarzy jest to równowartość 93 rodzin pszczelich).

W przypadku zakupu przyczep (lawet) faktura ma być wystawiona imiennie na końcowego odbiorcę pomocy (pszczelarza) i zawierać szczegółową specyfikację zakupionej lawety. Płatność w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje indywidualnie końcowy odbiorca pomocy (pszczelarz) .

Każdy pszczelarz biorący udział w tym wsparciu w trakcie jego realizacji będzie zobowiązany do podpisania umowy, w której zobowiąże się do :

 • utrzymania lawet w należytym stanie technicznym przez 5 lat od zakończenia roku w którym zakupił sprzęt.
 • zarejestrowania lawety zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 z późniejszymi zm.)
 • zawarcia umowy ubezpieczenia OC i AC ( przez 5 lat)
 • posiadania oryginałów faktur na zakupione lawety
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej w razie nie dotrzymania tych warunków umownych
 • poddania się kontrolom przeprowadzanym przez ARR
 • oświadczenia, że pszczelarz spełnia wymogi przyznania pomocy (musi posiadać co najmniej 50 rodzin i gospodarstwo o wartości ekonomicznej nie przekraczającej wartości ekonomicznej 4 ESU)

Koszty będą refundowane do 60% poniesionych kosztów netto (bez VAT- u) nie więcej niż 8000,00 zł.

Proszę zrobić zestawienie imienne zamówień na lawety z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko pszczelarza
 • Adres zamieszkania z numerem telefonu
 • Numer weterynaryjny pasieki
 • Ilość rodzin pszczelich
 • Wolna rubryka na przelicznik ESU ( WZP sam przeliczy )
 • Wyszczególnić lawety z cenami zakupu
 • Podać dostawcę wraz z ofertą handlową , w której muszą być zawarte dane producenta ,ceny i warunki techniczne lawet..

 

Wsparcie na zakup leków do zwalczania warrozy

Tutaj warunki nie ulegają zmianie, obowiązkiem jest złożenie pisemnego zapotrzebowania na ilość i rodzaj leków w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy .

Koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy – będą pokryte 100% poniesionych kosztów netto ( bez VAT-u ) .

Obowiązkowe zgłoszenie do lekarza powiatowego weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy. WZP w roku 2010/2011 nie będzie w imieniu pszczelarzy dokonywał zgłoszeń .

Prezesi Kół Pszczelarzy proszeni są o zrobienie zestawienia imiennych zamówień na leki i z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko pszczelarza
 • Adres zamieszkania z numerem telefonu
 • Numer weterynaryjny pasieki
 • Ilość rodzin pszczelich
 • Wyszczególnić rodzaj i ilość zamawianego leku

 

 

Wsparcie na szkolenia

WZP planuje organizację kursu przygotowawczego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie pszczelarz . Kurs jest dotowany w 100 %. Czekamy na imienne zgłoszenia

 

 

Wsparcie na zakup pszczół

Tutaj warunki nie ulegają zmianie, obowiązkiem jest złożeniepisemnego zapotrzebowania na ilość i rodzaj matek, pakietów ,odkładóww Wojewódzkim Związku Pszczelarzy .

Koszty poniesione na zakup pszczół – będą pokryte 70% poniesionych kosztów netto ( bez VAT-u ) .

Refundacji podlega zakup matek :

 • Nieunasiennionych
 • unasiennionych naturalnie
 • unasiennionych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem
 • pakietów
 • odkładów

Pszczelarz w danym sezonie nie może zamówić matek i pakietów pszczelich łącznie więcej, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

 

W przypadku wykrycia, że końcowy odbiorca pomocy nie realizuje zapisów umownych odnośnie utrzymania zakupionego sprzętu pszczelarskiego ,przyczep( lawet) we właściwym stanie technicznym przez okres określony w umowie , podmiot będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconej refundacji wraz z odsetkamiustawowymi liczonymi od dnia wypłaty refundacji.

 

DODATKOWO DO ZAMÓWIEŃ :

Obowiązkowo proszę zrobić zestawienie tak jak w poprzednim roku stanu pszczelarzy na dzień 30 września 2010 r. Zestawienie musi być podpisane przez Prezesa Koła .

Czas złożenia całej dokumentacji upływa 10 listopada 2010 r. .

 

Link do informacji na stronie ARR