Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do szacowania szkód oraz dla kandydatów na biegłych sądowych

przez | 6 lutego, 2015

Polski Związek Pszczelarzy zaprasza na szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców do szacowania szkód oraz dla kandydatów na biegłych sądowych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do szacowania szkód na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dla kandydatów na biegłych sądowych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych

Kurs odbędzie się w dniach 13 – 15.03.2015r.,

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

Szkolenie rozpoczyna się w piątek, 13.03.2015r.,  o godz. 8.30

Tematyka szkolenia:

 1. Ujednolicone i jednoznaczne nazewnictwo pszczelarskie jako podstawa pism procesowych, orzeczeń, decyzji i umów w sprawach pszczelarskich.
 2. Rozporządzenie – podstawa powołania rzeczoznawcy do szacowania szkód lista, wpis na listę, zlecenie rzeczoznawcy z listy dokonanie oszacowania,
 3. Postępowanie w pasiece w przypadku chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu – od wykrycia do zniszczenia (na jakim etapie wystąpi rzeczoznawca i jego rola), odwołanie od decyzji lekarza – postępowanie przed sądem administracyjnym. Zwalczanie chorób zakaźnych i inwazyjnych czerwia i pszczół z uwzględnieniem prawa farmaceutycznego.
 4. Przepisy regulujące ochronę prawną pszczelarza, pszczół i gospodarki pasiecznej w Polsce.  
 5. Lokalizacja pasiek a kodeks cywilny („prawo sąsiedzkie”). Odpowiedzialność cywilna (materialna) i karna właścicieli pszczół z tytułu prowadzenia pasieki.
 6. Przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego służące ochronie gospodarki pasiecznej.
 7. Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w ochronie gospodarki pasiecznej. Roszczenia o odszkodowanie.
 8. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu  cywilnego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia dotyczące gospodarki pasiecznej.
 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – wspólnota majątkowa małżeńska w odniesieniu do gospodarki pasiecznej. Egzekucja w pasiece
 10. Ochrona prawna pasiek przed zatruciem. Roszczenia o odszkodowanie. Pojęcie szkody. Przepisy prawne dotyczące zapobiegania zatruciom pszczół. Orzeczenia Sądu Najwyższego w przedmiocie zatrucia pszczół. Zatrucia pszczół na spadzi. Odpowiedzialność karna za wytrucie pszczół. Znaczenie dowodowe protokołu komisji powołanej przez urząd gminy (lub inne jednostki) w postępowaniu sadowym w przedmiocie zatruć pszczół.
 11. Poprawa zdrowotności pogłowia pszczół i jakości produktów pszczelich w świetle obowiązujących przepisów. Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości leków w miodzie i produktach pszczelich w świetle obowiązujących przepisów.
 12. Wycena szkód w pasiece, ekonomiczne aspekty wyceny. Szacowanie utraconych korzyści w pasiece. Przykłady szkód i ich wycena z praktyki biegłych

Wykładowcy;

 • Mgr Olga Lewandowska – Sad Apelacyjny Lublin
 • Dr hab. Helena Rybak-Chmielewska Oddział Pszczelnictwa IO Puławy
 • Dr Piotr Skubida – Oddział Pszczelnictwa IO Puławy
 • Dr Marek Chmielewski – UP Lublin
 • Mgr inż. Bożena Stępień – ZSR CKP Pszczela Wola 

Koszt szkolenia 800zł., w tym: 

 • Wykłady w wymiarze 30 godzin
 • Wyżywienie i noclegi (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)
 • Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

 

Wymagania;

Kandydat na rzeczoznawcę:

 1. wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie pasiecznym, lub
 4. ukończona  co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach rolniczych i co najmniej 3-letni staż  pracy w gospodarstwie pasiecznym, lub
 5. ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca  w zawodach innych niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie pasiecznym,

 

Kandydat na biegłego sądowego:

 1. wykształcenie wyższe, 
 2. tytuł mistrza pszczelarza lub technika pszczelarza,
 3. co najmniej 5 lat praktyki w prowadzeniu pasieki.

 

Koszt szkolenia 800 zł., w tym: 

 • Wykłady w wymiarze 30 godzin
 • Wyżywienie i noclegi (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)
 • Materiały szkoleniowe

 

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.