Projekt Statutu WZP w Szczecinie

przez | 27 listopada, 2009

Prowadzone są prace nad nowym Statutem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Statutu.

PROJEKT

STATUT

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY

W SZCZECINIE

 

Uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu ……………..

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

1.Wojewódzki Związek Pszczelarzy, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno – zawodową organizacją pszczelarzy działającą na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników ( Dz. U. nr. 32 poz. 217 z późn. zm. ) .

2.Związek używa skrótu nazwy „ WZP „.

3.Wojewódzki Związek Pszczelarzy jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej PZP na zasadach Federacji Wojewódzkich i Regionalnych Związków.

§2

1.Terenem działania WZP jest obszar województwa zachodniopomorskiego.

2.Siedzibą WZP jest miasto Szczecin

 

§3

WZP posiada osobowość prawną.

§4

1. WZP używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku: „ Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie” , podłużnej z napisem

„ Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie”.

2. WZP używa logo złożone z pięciu komórek pszczelich w złotym obramowaniu, ułożone w dwóch rzędach. Rząd pierwszy składa się z trzech komórek pszczelich o polach w kolejności kolorów: żółtym, czerwonym i zielonym oraz z wstawionych w pola złotych liter w kolejności W, Z, P.

Rząd drugi złożony jest z dwóch komórek pszczelich o polach w kolorach kolejno białym i niebieskim.

W komórce o polu białym umieszczony jest herb Pomorza Zachodniego – Gryf Pomorski w kolorze czerwonym, w komórce drugiej, wydłużonej do krawędzi trzeciej komórki pierwszego rzędu, umieszczony jest napis „SZCZECIN”.

 

Logo Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie

 

§5

WZP może przystępować jako członek do krajowych i międzynarodowych organizacji rolniczych, pszczelarskich oraz ponadnarodowych organizacji rolniczych, pszczelarskich reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych , pszczelarzy wobec instytucji Unii Europejskiej.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

 

§6

1.Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich.

2.Zadaniami WZP są w szczególności:

1)reprezentowanie interesów członków WZP , ochrona ich godności i dobrego imienia,

2)integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pszczelarzy poprzez organizowanie kursów, szkoleń oraz seminariów o tematyce pszczelarskiej,

3)rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,

4)prawna ochrona nazwy „miód pszczeli” oraz pozostałych produktów pszczelich,

§7

Cele i zadania WZP realizowane są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa między innymi przez:

1.Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z zakresu pszczelarstwa poprzez; instruktarz, pomoc w organizowaniu szkoleń i odczytów, przygotowanie pomocy szkoleniowych, sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania gospodarki pasiecznej,

2.Współdziałanie z administracją państwową samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed chorobami oraz zatruciami ,

3.Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół

4.Promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego, dbałość o poprawę materiału zarodowego i reprodukcyjnego,

5.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym w zakresie zaopatrzenia pszczelarzy w materiały i sprzęt do gospodarki pasiecznej,

6.Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz członków WZP.

7.Organizowanie poradnictwa prawnego na rzecz członków WZP.

8.Organizowanie i przeprowadzanie kursów tematycznych, kursów przygotowawczych do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz, seminariów i praktyk zawodowych dla pszczelarzy.

9.Organizowanie i przeprowadzanie prelekcji, odczytów o tematyce pszczelarskiej i ochrony środowiska.

§8

1.WZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy.

2.WZP zatrudnia zgodnie z Kodeksem Pracy pracowników do wykonania zadań statutowych oraz działalności gospodarczej.

3.Zarząd WZP może powierzyć wykonanie określonych czynności członkowi Zarządu, określając tryb umowy, zakres obowiązków oraz zasady i wysokość wynagrodzenia.

 

Rozdział III

Członkowie Związku ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Związku mogą być:

1.zwyczajni

2.honorowi

§10

1.Członkami zwyczajnymi WZP są pszczelarze z terenu województwa zachodniopomorskiego, zrzeszeni w terenowych Kołach Pszczelarzy.

2.Członków zwyczajnych – osoby fizyczne przyjmują do Związku Zarządy Kół Pszczelarzy, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego i uiszczeniu wpisowego.

3.Członek Związku nie może być członkiem innej organizacji pszczelarskiej.

4.Od odmownej decyzji Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Zarządu WZP w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o decyzji odmownej.

5.Zarząd WZP rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie niezwłocznie po jej podjęciu. Decyzja Zarządu WZP jest decyzją ostateczną .

 

§11

1.Członkami honorowymi WZP są osoby fizyczne i prawne, które posiadają szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa lub działalności związkowej.

2.Tytuł Honorowego Członka WZP nadaje Walny Zjazd Delegatów WZP na wniosek Zarządu.

3.Osobom fizycznym, które w trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WZP wykazały się znaczącym dorobkiem na rzecz Związku, może być nadany tytuł Honorowego Prezesa WZP

4.Tytuł Honorowego Prezesa WZP nadaje Walny Zjazd Delegatów WZP.

5.Honorowy Prezes WZP ma prawo między innymi do uczestniczenia w zgromadzeniach organizowanych przez Związek, oraz uroczystych posiedzeniach Zarządu WZP.

6.Honorowy Członek i Honorowy Prezes WZP mają prawo korzystać ze świadczeń i pomocy Związku oraz są zwolnieni z opłat wszelkich składek na rzecz Związku.

 

§12

1.Utrata praw członkowskich Związku następuje w wyniku:

1)wystąpienia zgłoszonego na piśmie przez Członka Związku,

2)skreślenia z listy Członków Związku na mocy decyzji Zarządu Koła zatwierdzonej odpowiednią uchwałą przez Zebranie Członków Koła z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich i ulowych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nie uczestniczenia w zebraniach Koła przez ten sam okres bez uzasadnionej przyczyny,

3)orzeczenia wydalenia ze Związku w trybie decyzji Zarządu Koła, zatwierdzonej przez Zebranie Członków Koła, którego wydalony był Członkiem,

4)śmierci Członka

 

2.Uchwała Zebrania Członków Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia Członka jest prawomocna, jeżeli w przewidzianym terminie skreślony lub wydalony Członek Związku nie złoży odwołania od tej uchwały.

3.Wydalenie Członka ze Związku może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

 

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Związku,

2) notorycznego nieprzestrzegania uchwał Organów Związku,

3) świadomego działania na szkodę Związku.

 

4.Tryb odwoławczy:

1)Od decyzji Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia ze Związku służy Członkowi Związku odwołanie do Zarządu WZP w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wydaleniu. Termin ten biegnie od dnia Zebrania Członków Koła, które zatwierdziło decyzję Zarządu Koła

2)Zarząd WZP rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego otrzymania i o powziętej decyzji powiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowanego oraz właściwy terenowo Zarząd Koła. Od decyzji Zarządu WZP dotyczącej skreślenia z listy Członków Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów WZP, którego uchwała jest prawomocna.

3)Skreślenie z listy Członków bądź wydalenie ze Związku przez Zarząd Koła Członka piastującego z wyboru funkcję w Organach Związku, wymaga zgody tych Organów.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)Wybierać i być wybrani do Organów Związku,

2)uczestniczyć w zebraniach macierzystych Kół Związku z głosem decydującym,

3)uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach Organów Związku oraz działalności Organów Związku.

4) wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich Organów Związku, oceniać i poddawać krytyce działalność wszystkich Organów Związku i poszczególnych Członków.

5) odwoływać się do wszystkich Organów Związku, z wyjątkiem spraw uregulowanych odrębnie w niniejszym Statucie

6) korzystać ze świadczeń związanych z prowadzoną gospodarką pasieczną oraz korzystać z ochrony prawnej w tym zakresie.

§14

Członkowie zwyczajni Związku mają obowiązek:

1)stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał, decyzji, zarządzeń i zaleceń Organów Związku,

2)brać czynny udział w pracach Koła i Związku, podnosić swoją wiedzę na szkoleniach i kursach,

3)terminowo, najpóźniej do końca marca, opłacać składki członkowskie za rok bieżący według stanu rodzin pszczelich na dzień 31 grudnia roku ubiegłego oraz inne świadczenia w wysokości ustalonej przez Związek,

4)przestrzegać zasad etyki pszczelarza.

 

 

Rozdział IV

Organy Związku

§15

Organami Wojewódzkiego Związku są:

1)Walny Zjazd Delegatów WZP

2)Zarząd WZP,

3)Komisja Rewizyjna,

4)Sąd Koleżeński.

§16

 

1.Walny Zjazd Delegatów WZP jest najwyższą władzą Związku.

2.Walny Zjazd Delegatów WZP zwołuje się jako zwyczajny lub nadzwyczajny i może mieć charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.

3.W Walnym Zjeździe Delegatów WZP biorą udział wybrani na Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Członków Kół terenowych delegaci w liczbie po jednym Delegacie na każde rozpoczęte 20 członków Koła.

4.Członkowie Koła w pierwszym rzędzie na swego Delegata wybierają Prezesa Koła.

5.Imienną listę wybranych Delegatów Zarząd Koła zgłasza na piśmie do Zarządu WZP niezwłocznie po dokonanym wyborze, nie później jednak jak na 30 dni przed Walnym Zjazdem Delegatów WZP.

6.Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów o charakterze sprawozdawczym zwoływany jest przez Zarząd WZP jeden raz w roku, a sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata.

 

§17

1.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd WZP powiadamia Delegatów co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin po upływie pół godziny.

2.Walny Zjazd Delegatów WZP obraduje na posiedzeniach plenarnych i komisjach problemowych jakie zostały powołane przez Zjazd, na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przygotowuje Zjazdowi Zarząd WZP.

3.Jeden Delegat na Walny Zjazd WZP ma tylko jeden głos w czasie głosowania

 

§18

1.Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WZP zwołuje Zarząd WZP w terminie
3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku lub żądania:

1)na podstawie uchwały ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów WZP,

2)na pisemne i uzasadnione żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)na pisemny i uzasadniony wniosek 1/3 członków Związku.

 

2.Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WZP obraduje nad sprawami , dla których rozstrzygnięcia został zwołany oraz wymagającymi uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WZP.

§19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WZP należy:

1.Uchwalenie i wprowadzanie zmian w Statucie WZP.

2.Wybór spośród Delegatów w głosowaniu zgodnie z przyjętym regulaminem:

1)członków Zarządu,

2)członków Komisji Rewizyjnej,

3)członków Sądu Koleżeńskiego,

4)delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

3.Ustalanie programu działania Zarządu WZP.

4. Ocena działalności Związku na terenie jego działania.

5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu WZP, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. Określenie rodzajów świadczeń na rzecz WZP w szczególności składek członkowskich i ulowych, ustalanie zasad ich podziału.

7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości WZP.

8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji.

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WZP oraz przeznaczeniu majątku i funduszy .

 

10.Nadawanie godności Honorowego Prezesa, Honorowego Członka WZP.

11. Podejmowanie uchwał należących do właściwości Walnego Zjazdu Delegatów WZP, pozostających w zakresie działania Związku, niezastrzeżonych dla innych organów.

§20

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WZP są podejmowane przy obecności co najmniej
50 % Delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość Delegatów

 

§21

1. W skład Zarządu WZP wchodzi 7 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów WZP w głosowaniu zgodnie z przyjętym regulaminem Zjazdu.

2. Zarząd WZP wybiera ze swojego składu:

1) Prezesa

2) Wiceprezesa

3) Sekretarza

3. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji wymienionej w ust. 2 pkt 1-3, Zarząd wybiera
spośród swojego składu następcę przy obecności co najmniej 50% plus jeden członków
Zarządu.

4. W przypadku uszczuplenia składu Zarządu, uzupełnia się stan członków Zarządu z listy wyborów do Zarządu WZP ustalonej w głosowaniu na Walnym Zjeździe Delegatów WZP.

 

§22

1.Zarząd WZP kieruje całokształtem działalności Związku na terenie jego działania i odpowiada za swoją pracę i działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów WZP.

2. Posiedzenia Zarządu WZP zwołuje prezes lub wiceprezes, nie rzadziej niż raz na kwartał. W razie pilnej potrzeby posiedzenie może być zwołane w trybie natychmiastowym.

3. Zarząd zobowiązany jest przynajmniej dwa razu w roku zwołać ogólne zebranie Prezesów Kół terenowych

§23

Do zakresu działania Zarządu WZP należy:

1)realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz uchwał Walnego Zjazdu Delegatów WZP.

2)Zarządzanie majątkiem WZP i zawieranie umów w jego imieniu,

3)Opracowanie okresowych planów działania Zarządu,

4)Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu,

5)Uchwalanie preliminarza budżetowego i przyjmowanie bilansu,

6)Powoływanie w zależności od potrzeb stałych bądź doraźnych komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania,

7)Składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów WZP sprawozdań z działalności Zarządu,

8)Zwoływanie zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów WZP,

9)Przygotowanie projektu obrad, regulaminu oraz innych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zjazdu Delegatów WZP,

10)Uzupełnianie w miarę potrzeb składu osobowego Zarządu WZP,

11)Rozpatrywanie odwołań członków w sprawie nieprzyjęci w poczet członków, skreślenia lub wydalenia ze Związku,

12)Ustalanie ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

13)Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

14)Organizowanie pracy biura WZP, zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagradzania,

15)Akceptacja powołania terenowych Kół Pszczelarzy i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał WZP przez Koła Pszczelarzy,

16)Przyznawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń członkom WZP oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń PZP, regionalnych i państwowych,

17)Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Prezesa lub Członka WZP, stosownie do § 11 Statutu, a także do władz PZP o nadanie tytułu Honorowego Członka PZP,

18)Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WZP.

§24

1. Prezes Zarządu lub Wiceprezes reprezentują Związek na zewnątrz.

2. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu Związku podpisuje Prezes
oraz Główny Księgowy WZP.

3. Inne dokumenty oraz uchwały podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

 

§25

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Związku.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza.

4.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące w składzie Zarządu WZP jak i zatrudnione na etacie WZP.

5.Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych i na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów WZP.

6.Komisja Rewizyjna ma prawo w uzasadnionych przypadkach zlecać biegłym księgowym badanie działalności Zarządu pod względem finansowym.

7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu WZP z głosem doradczym.

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu pracy Zarządu WZP.

2)Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności z określeniem terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych braków i uchybień.

3)Zgłaszanie Zarządowi WZP wniosków dotyczących wykonywania budżetu, jak i innych wniosków z przeprowadzonych kontroli.

4)Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów WZP oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5)Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów WZP, względnie z wnioskiem o odbycie posiedzenia Zarządu WZP w przypadku stwierdzenia działań Zarządu lub jego członków niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami Związku.

 

§27

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

1)wybór przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego następuje spośród członków Sądu.

 

2.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie spraw spornych wynikłych w trakcie prowadzonej działalności związkowej, gospodarki pasiecznej i obrotu produktami pszczelimi,

2) rozpatrywanie spraw sprzecznych z etyką pszczelarską i postanowieniami prawa,

 

3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.

4. Sąd Koleżeński może orzec kary:

1) upomnienia

2) zawieszenia w prawach Członka na okres od roku do dwóch lat.

3) wykluczenia ze Związku.

4)pozbawienia mandatu delegata.

 

5. Przed rozpoczęciem rozprawy Sąd koleżeński przeprowadza postępowanie mediacyjne
zmierzające do zawarcia ugody między stronami.

 

§28

1. Terenowe Koła Pszczelarzy są podstawowymi organizacjami Związku. Do utworzenia Koła Pszczelarzy wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.

2. Powołanie Koła Pszczelarzy wymaga akceptacji Zarządu WZP.

 

 

§29

Władzami Koła są:

1)Zebranie Członków Koła

2)Zarząd Koła

3)Komisja Rewizyjna w Kołach liczących co najmniej 15 członków

 

§30

1. Zebranie Członków Koła może być zebraniem zwykłym, zwanym dalej „Zebraniem Członków Koła” lub Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Członków Koła.

2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła wybiera ze swego składu, w głosowaniu jawnym, 5-osobowy Zarząd Koła oraz Delegatów na Walny Zjazd Delegatów WZP w ilości określonej w §16 ust. 3 Statutu.

3. Zarząd Koła wybiera ze swego składu:

a) Prezesa

b) wice prezesa

c) sekretarza

d) skarbnika

 

4. Mają tu zastosowanie przepisy § 21 ust. 3 i 4 Statutu lub przeprowadzone są wybory uzupełniające na najbliższym Zebraniu Członków Koła.

 

§31

1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła Pszczelarzy, zwoływane jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.

2. Zebrania Koła odbywają się według ustalonego planu przez Zarząd Koła, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3. Zebranie Koła sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

4. Zebrania Koła, o których mowa w ust.1, mogą być zwoływane również na żądanie Zarządu WZP lub właściwej Komisji Rewizyjnej Koła oraz na wniosek 1/3 liczby członków Koła. Zebranie takie Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać w terminie 1 miesiąca od daty wysunięcia wniosku lub żądania.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Koła jego Zarząd zawiadamia członków co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania, wskazując jednocześnie drugi termin zebrania.

6. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu co najmniej 1/3 członków uprawnionych.

7. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła obraduje na posiedzeniu plenarnym w komisjach problemowych o ile takowe zostały powołane, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia Zebraniu Zarząd Koła.

8.W Zebraniu Koła biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Koła

2) z głosem doradczym – przedstawiciele Zarządu WZP oraz osoby zaproszone przez

Zarząd Koła,

9. Jeden członek Koła w czasie głosowania ma tylko jeden głos w głosowanej kwestii.

 

 

 

§32

1. Do właściwości Zebrania Koła, a zwłaszcza Zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:

 

1) ustalanie zadań dla Zarządu Koła

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła oraz ocena działalności Koła i jego władz, jak i podejmowanie uchwał w tych sprawach,

3) wybór Zarządu Koła,

4) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów WZP zgodnie z postanowieniami § 16 pkt 3 i 4 Statutu.,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,

6) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków oraz wydaleniu ze Związku

7) uchwalanie wyższej stawki składki członkowskiej, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na cele statutowe Koła

8) zatwierdzenie budżetu i bilansu Koła przedstawionego przez Zarząd Koła

9) udzielanie wyróżnień i wymierzanie kar organizacyjnych 10 rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków Koła, władze Koła oraz władze Związku

2. W Kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości Zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy również:

1) dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej

2) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła

3) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

 

§33

1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Koła i powoływana jest przez Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła liczące co najmniej 15 członków

3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby będące członkiem Zarządu Koła lub związane umową o pracę.

4. Komisja Rewizyjna Koła działa kierując się statutem i regulaminem uchwalonym przez Zebranie Członków Koła oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnej WZP.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.

 

§34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1)przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Koła, jego Zarządu a zwłaszcza gospodarki finansami i majątkiem Koła.

2)Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie sposobów i terminu usunięcia nieprawidłowości

3)Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Członków Koła oraz wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

4)Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Koła, mogących narazić Koło na straty

5)Występowanie z żądaniem zwołania zebrania Koła lub posiedzenia Zarządu Koła w przypadku działań Zarządu Koła niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami Organów Związku.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Związku

§35

1. Fundusze Związku powstają:

1) ze składek członkowskich ( wpisowe, członkowskie, ulowe)

2) z działalności gospodarczej

3) z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji

4) innych wpływów

 

2. Całość zysków z działalności gospodarczej jest przeznaczona na działalność statutową Związku.

3. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Związku zobowiązań jego członków, członków Organów Związku lub pracowników oraz członków ich rodzin.

6.Podstawę działań finansowych Związku stanowią budżety uchwalone przez Zarząd WZP, a dla Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez Zebrania Członków tych Kół.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§36

1. Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów WZP powzięty większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. W razie braku połowy delegatów określonej w ust. 1 może być dokonana zmiana Statutu na Walnym Zjeździe Delegatów odbytym w drugim terminie.

3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WZP zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany statutu zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/3 delegatów.

 

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 37

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów WZP. Uchwała dla swej ważności wymaga 3 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania należy ponownie zwołać Walny Zjazd Delegatów WZP w terminie późniejszym o 30 dni od poprzedniego.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd Delegatów WZP.

3. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie Związku z rejestru.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

§38

1. Do spraw nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ( Dz. U. nr 32 poz.217 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r nr 79 poz.855 ze zm.)

2. Z mocy Ustawy Statut podlega zarejestrowaniu we właściwym rzeczowo Sądzie Rejonowym.

 

§39

Członkowie Związku, będący w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu, członkami innego związku pszczelarskiego, winni w ciągu trzech miesięcy od zarejestrowania niniejszego Statutu zdeklarować swoją przynależność związkową.

§40

Traci moc Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie uchwalony na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 26 października 1996r. ze zmianami wprowadzonymi przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 18 listopada 2000r. oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 6 maja 2006r.

 

KONIEC