Podsumowanie projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”, zleconego i sfinansowanego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

przez | 15 grudnia, 2020

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zrealizowanego projektu pod tytułem: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakupo węzy pszczelej.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie Zrealizowała projekt w ramachzadania zleconego i finansowanego ze środków

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

 

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim

poprzez zakup węzy pszczelej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

300 000 zł

ŚRODKI FINANSOWE

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

300 000 zł

ODBIORCY PROJEKTU

1414 pszczelarzy z terenu województwa zachodniopomorskiego

Opis zadania:

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono węzę pszczelą dla pszczelarzy posiadających rodziny pszczele na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Miejsce realizacji zadania

Projekt zrealizowany na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.


Grupa docelowa:

Pszczelarze zrzeszeni w organizacjach pszczelarskich oraz pszczelarze niezrzeszeni z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy na dzień 30.04.2020 r. utrzymywali rodziny pszczele, co potwierdzone zostało zgłoszeniem u stosowanych do miejsc utrzymania rodzin pszczelich powiatowych lekarzy weterynarii.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej:

Wysoka cena węzy pszczelej jest barierą ograniczającą jej podawanie do rodzin pszczelich przez pszczelarzy. Poprzez to zaniedbywana jest konieczność sukcesywnej wymiany plastrów w gniazdach rodzin pszczelich, gdzie wychowywane są młode pokolenia pszczół. Zakup węzy pszczelej dobrej jakości, wykonanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera w gruczołach woskowych, będącego naturalnym i najzdrowszym budulcem plastrów. Brak wymiany starych plastrów na węzę (odmładzania gniazd rodzin pszczelich) skutkuje nagromadzeniem się patogenów w plastrach starych i w efekcie pogorszeniem zdrowia rodzin w niektórych sytuacjach prowadząc do śmierci rodziny. Wprowadzenie zatem do rodzin pszczelich jak największej ilości węzy przyczynia się do lepszej zdrowotności, eliminuje choroby, wspomaga dobry rozwój, kondycje i liczebność pszczół w rodzinie i pasiece. Zwiększając liczbę robotnic w rodzinach poprawimy zdolność do zapylania rośliny.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizacje pszczelarskie:

Projekt jest komplementarny z innymi działaniami realizowanymi przez organizacje pszczelarskie, w szczególności jest uzupełnieniem realizowanych cyklicznie co roku działań w zakresie wsparcia pszczelarzy w ramach mechanizmu WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu pszczelarskiego, szkoleń, zakupu leków do zwalczania warrozy, zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakupu pszczół oraz analizy jakości miodów.

Bezpośrednim efektem projektu:

Efektem realizacji projektu jest wykonanie usługi polegającej na zaopatrzeniu w węzę pszczelą pszczelarzy z terenu województwa zachodniopomorskiego w liczbie 1414 osób, posiadających rodziny pszczele na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększenie świadomości o zasadach polepszania zdrowotności rodzin pszczelich. W szczególności wymiana starych plastrów na węzę (odmładzanie gniazda rodzin pszczelich) skutkuje ograniczeniem nagromadzenia się patogenów w plastrach starych i w efekcie pogorszenia zdrowia rodzin w niektórych sytuacjach prowadząc do śmierci rodziny. Wprowadzanie zatem do rodzin pszczelich jak największej ilości węzy wpływa na polepszenie zdrowotności, eliminację chorób oraz wspomoże dobry rozwój, kondycje i liczebność pszczół w rodzinie i pasiece. W efekcie końcowym projekt przyczyni się do zwiększenia liczby robotnic, co skutkować będzie większą zdolność pszczół do zapylania roślin.

Jaka zmiana społeczna została osiągnięta poprzez realizację zadania:

Realizacja zadania przyczyniła się do:

a) zachęcenia pszczelarzy do większej rotacji plastrów pszczelich w gniazdach rodzin pszczelich,

b) poprawy współpracy różnych grup pszczelarskich ( związków) z terenu województwa zachodniopomorskiego,

c) zwiększenia świadomości społeczeństwa o roli pszczelarstwa i jego korzystnym wpływie na przyrodę i środowisko naturalne,

d) zwiększenie świadomości wśród pszczelarzy prowadzenia pasiek w odpowiednich warunkach sanitarnych, gwarantujących zdrowotność rodzin pszczelich,

e) zdobycie przez związki pszczelarskie doświadczeń w zakresie pozyskania oraz obsługi alternatywnych funduszy poprawiających stan pszczelarstwa w województwie zachodniopomorskim.

Trwałość rezultatów zadania:

Projekt przyczynił się do poprawy zdrowotności rodzin pszczelich. Realizacja projektu jest impulsem dla związków pszczelarskich z terenu województwa zachodniopomorskiego do podejmowania wspólnych działań w zakresie zakupu węzy, bądź przerabiania własnego wosku na węzę w ramach związków. Efektem dobrej współpracy uczestników może być w przyszłości zakup urządzeń potrzebnych do wytwarzania węzy co znacznie obniżyłoby koszty jej zakupu, a tym samym wpłynęłoby na koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin pszczelich na ternie województwa zachodniopomorskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=JSHXLsDlaGc&feature=youtu.be