Informacja o warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w roku 2011/2012

przez | 26 lutego, 2012

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych na zakup sprzętu pszczelarskiego, leków i pszczół w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w roku 2011/2012.

I. Wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego

Pszczelarze zgłoszeni do projektu na zakup sprzętu są zobowiązani do podpisania umowy z WZP Szczecin w dwóch egzemplarzach.

Projekt rozpoczął się od 15.02.2012 i trwa do 30.06.2012 r.
Zakupiony sprzęt musi być zgodny z zamówieniem złożonym do projektu.
Ilość rodzin pszczelich podawana w umowie przez pszczelarza musi być ilość zgodna z podaną na wykazie na dzień 30.09.2011r
Pszczelarze, którzy rezygnują z zakupu sprzętu mają obowiązek pisemnie poinformować WZP o podjętej do dnia 30.03.2012r.

Refundacji podlega zakup nowego sprzętu:

 • miodarki
 • odstojniki
 • prasy do wyrobu węzy na własne potrzeby
 • stoły do odsklepiania plastrów
 • suszarki do suszenia odnóży pyłkowych
 • topiarki do wosku
 • urządzenia do kremowania miodu

Dofinansowanie w projektach na dzień 16.02.2012 rok wynosi 38,75% kwoty wartości netto i może ulec zmianie.

II. Wsparcie na zakup leków do zwalczania warrozy

Pszczelarze zobowiązani są w własnym zakresie dokonać zgłoszenia do lekarza powiatowego weterynarii „Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy”. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w roku 2011/2012 nie będzie dokonywał zgłoszeń w imieniu pszczelarzy.

Prezesów Kół Pszczelarzy uprasza się o sporządzenie ostatecznego zestawienia imiennego zamówień na leki zawierającego następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres zamieszkania, numer telefonu, email
 • Ilość rodzin pszczelich (ilość zodna z podaną na wykazie na dzień 30.09.2012r.)
 • Wyszczególnić rodzaj i ilość zamawianego leku.

Jeżeli lista wstępna nie uległa zmianie prosimy o przekazanie takiej informacji do biura WZP.
Ostateczny termin złożenia list upływa 31.03.2012 roku.
Dofinansowanie w projektach na dzień 16.02.2012 rok wynosi 83,85% kwoty wartości netto i może ulec zmianie.

III. Wsparcie na zakup pszczół

Prezesów Kół Pszczelarzy uprasza się o sporządzenie ostatecznego zestawienia imiennego zamówień na matki i odkłady, zawierającego następujące dane:

 • Imię i nazwisko pszczelarza
 • Adres zamieszkania, numer telefonu, email
 • Ilość rodzin pszczelich (ilość zgodna z podaną na wykazie na dzień 30.09.2012r.)
 • Wyszczególnić rodzaj, ilość i cenę zamawianych matek i odkładów oraz podać nazwę producenta.

Ostateczny termin złożenia list upływa 31.03.2012 roku.
Dofinansowanie w projektach na dzień 16.02.2012 rok wynosi 47,19%  kwoty wartości netto i może ulec zmianie.