Gminne Koło Pszczelarzy w Goleniowie

przez | 2 sierpnia, 2009

Goleniów został wyzwolony 7 marca 1945 roku. Pierwszymi osadnikami zostali zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego w ślad za którymi zaczęli osiedlać się powracający z niewoli i z przymusowych prac.
Pod koniec 1945 roku na tereny ówczesnego powiatu nowogardzkiego, a późniejszego goleniowskiego, zaczęły przychodzić transporty z przesiedlanymi mieszkańcami kresów wschodnich, którzy zagospodarowywali zniszczone w czasie działań wojennych miasta, miasteczka i wsie a w tym i pasieki. Pierwsze większe pasieki, jakie powstawały na terenie dzisiejszego powiatu goleniowskiego, należały do : Czarnowskiej Heleny (zmarłej w wieku 92 lat) posiadała 40 pniową, a później 20 pniową pasiekę, Biernackiego Władysława (22 pniowa pasieka), Szczepańskiego Józefa ( 36 pniowa pasieka ), Szuksty Aliny ( 42 pniowa pasieka ) oraz Sękowskiego Ignacego (30 pniowa pasieka). W miarę konsolidowania się pszczelarzy wytworzyła się chęć utworzenia organizacji pszczelarskiej. W połowie lat 50-tych przystąpiono do tworzenia najpierw Sekcji Pszczelarskiej przy KSR. Próba upaństwowienia pszczelarstwa nie powiodła się, gdyż KSR ponosiło duże straty w prowadzonych pasiekach. Instytucja ta zrezygnowała z prowadzenia pasiek a sprzęt i pszczoły zostały zmarnowane. To, co pozostało, przejęli goleniowscy pszczelarze.
Po utworzeniu w roku 1954 powiatu Goleniów powołano Powiatowy Związek Pszczelarzy do którego należały Koła z Maszewa, Stepnicy, Przybiernowa i samego Goleniowa.
Pierwszym Prezesem PZP został wybrany Kolega Władysław Biernacki, który kierował od połowy lat 50-tych Sekcją Pszczelarską KSR.

Pod kierownictwem ś.p. Władysława Biernackiego organizowano „białe niedziele” ,które polegały
na wyjeżdżaniu w sezonie rzeczoznawców pszczelich na kontrole higieniczno-sanitarne pasiek członków Związku.
Dla ułatwienia lepszej operatywności Prezesa Biernackiego w 1970 roku wysunięto inicjatywę zakupu
dla Związku motoroweru, na który złożyło się, spośród 103 członków, 62 członków w postaci dobrowolnych składek. Do dzisiaj istnieje Pamiątkowa Księga Honorowych Fundatorów Środka Lokomocji dla Powiatowego Kola Pszczelarzy w Goleniowie.
Członkowie Koła stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Pierwszy kurs na mistrza pszczelarza odbył się w roku 1976 organizowany przez Akademię Rolniczą w Szczecinie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach a Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej był nieodżałowany prof. dr. hab. A. Linde.
Drugi kurs na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza przy dużym zaangażowaniu koi. Rybarskiej został zorganizowany w 1985/86 roku przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach-Filia w Goleniowie przy dużym zaangażowaniu Akademii Rolniczej w Szczecinie. Według zachowanej dokumentacji, u schyłku lat 50-tych, Koło liczyło 95 członków, a w latach 80-tych ilość członków wahała się w granicach 70-120 członków z ogólną ilością 1794 pni pszczelich. W tym czasie największe pasieki posiadali : Franciszek Mojer z Goleniowa – 70 pni, Antoni Słupski z Goleniowa – 65 pni, Czesław Piotrowski z Tarnówka – 90 pni,Wiesław Reginia z Komarowa – 58 pni, Emilia Muc z Klinisk – 62 pnie, Józef Matyjasik ze Szczecina, pasieka w Białuniu -98 pni, ś.p. Bronisław Bełz z Mostów – 45 pni.
Po  zlikwidowaniu  powiatów  ,na  terenie  gminy  Goleniów  powstało   Gminne  Koło  Pszczelarzy. Prezesem  został   ś.p.   Józef Szczepański,   sekretarzem  Koła  został   ś.p.   Franciszek  Uciurkiewicz a skarbnikiem został ś.p. Józef Przepiórka. Od 1984 roku Prezesem Koła jest Mieczysław Fajfrowski.
W skład Zarządu Gminnego Koła Pszczelarzy w Goleniowie wchodzą : wiceprezes Jan Papież, Sekretarz Krzysztof Kamiński, Skarbnik Roman Zaborowski oraz Członek Zarządu Czesław Jagieński. Goleniowskie Koło liczy obecnie 19 członków i zrzesza pszczelarzy z miejscowości: Goleniów, Tarnowo gm. Maszewo, Mosty, Tarnowiec, Imno gm. Goleniów.

{gallery}Pasieki/goleniow/kp_goleniow:200:200:0{/gallery}
 1. Adamowicz Józef
 2. Bartoszewicz Alfred
 3. Domagalska Albin
 4. Dziukarew Józefa
 5. Fajfrowski Mieczysław
 6. Gębala Stanisław
 7. Hankę Kazimierz
 8. Hanuszkiewicz Antoni
 9. Jagieński Czesław
 1. Kulesz Czesław
 2. Kamiński Czesław
 3. Możdżan Antoni
 4. Majer Franciszek
 5. Nowak Zbigniew
 6. Papież Jan
 7. Sienkiewicz Józef
 8. Solińska Kazimiera
 9. Wawrzyniak Jan
 10. Zaborowski Roman

Warto poświęcić kilka zdań pamięci twórców organizacji pszczelarskiej na terenie powiali! goleniowskiego, wśród których byli:
koi. Władysław Biernacki – człowiek, który był organizatorem wielu przedsięwzięć, choćby wspomniane wcześniej „białe niedziele” których organizacja przyczyniła się do utrzymania zdrowotności rodzin pszczelich w powiecie.
– koi. Helena Czarnowska, która w minionym okresie przez okres trzech kadencji była we władzach Powiatowego Związku Pszczelarzy. Między innymi pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PZP w Goleniowie. Przybyła na Ziemie Zachodnie w roku 1947 i od pierwszych chwil czynnie uczestniczyła w tworzeniu struktur związkowych pszczelarzy. Była czynnym rzeczoznawcą pszczelarskim. Do końca życia była czynnym członkiem organizacji pszczelarskiej. Zmarła w wieku 92 lat. Odznaczona za swoją działalność związkową Dyplomem i Złotą Odznaką PZP,
– Józef Przepiórka do Związku wstąpił w 1962 roku. Czynny członek Koła. Przez 25 lut pełnił funkcję Skarbnika Koła. Odznaczony Medalem Dzierżona – najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Józef Szczepański, wieloletni działacz Koła pszczelarzy od 1960 roku. Wieloletni Prezes Zarządu Koła od roku 1974. Odznaczony odznakami związkowymi i dyplomami.