Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie ws wystąpienia zgnilca amerykańskiego

przez | 23 października, 2012

Rozporządzenie Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobów oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Rozporządzenie Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobów oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Zarządza się, co następuje:

  • Za obszar na którym występuje choroba zakaźna zwierząt zgnilec amerykański pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się miejscowość Łobez położoną w gminie Łobez, powiat łobeski w obrębie ulic Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Segala i Podgórna.
  • Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się obszar w promieniu ok 3 km obejmujący pozostałą część miasta Łobez, a także miejscowości Suliszewice i Niegrzebia.
  • Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego, określa się w sposób następujący: rozpoczynając od rzeki Rega, która stanowi południową i południowo zachodnią granicę, następnie w kierunku zachodnim i północno zachodnim wzdłuż drogi nr 142 do granic administracyjnych miasta Łobez, następnie w kierunku północno – wschodnim do zewnętrznych granic miejscowości Niegrzebia, następnie w kierunku północno-wschodnim do zewnętrznych granic miejscowości Suliszewice, wschodnią i południową granicę obszaru zagrożonego stanowią administracyjne granice miasta Łobez, następnie w kierunku południowym do rzeki Rega przy moście na drodze do miejscowości Unimie.
  • Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony chorobą„.
  • Tablice, o których mowa powyżej powinny być umieszczone na wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony.
  • Powyższe nakazy dotyczące oznakowania tablicami obszaru zagrożonego obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się następujące zakazy określonego zachowania się:

  • Zakazuje się przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.
  • Zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół
  • Powyższe zakazy obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

Aby zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia możesz pobrać załącznik.