Zapytanie ofertowe na zakup węzy pszczelej.

przez | 8 października, 2020

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie
ogłasza

zapytanie ofertowe na zakup węzy pszczelej w ramach projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

  1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa węzy pszczelej typu warszawskiego poszerzanego około 5%, wielkopolskiego około 88%, oraz dadanta około 7%.
  2. Wartość zamówienia: brutto 285 000 zł.
  3. Parametry zamówienia:
   1. Zapytanie dotyczy węzy pszczelej najlepszej jakości spełniającej wymogi normy PN-R-78894-1997,
   2. wykonanej z naturalnego wosku pszczelego, wolnego od przetrwalników zgnilca złośliwego i kiślicy,
   3. zaopatrzoną w numer weterynaryjny producenta,
   4. zapakowaną w opakowania jednostkowe 5kg z określeniem wielkości węzy, daty produkcji i pakowania, znaku kontroli technicznej, średnicy komórki oraz liczby arkuszy w kg węzy.
  4. Ofertę prosimy kierować do dnia 16.10.2020 r. do godz. 15:00 na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres e-mail:fundusze.wzp.szczecin@wp.pl
  5. Oferta powinna być sporządzona na druku zamawiającego i powinna zawierać:
   1. pełne dane dostawcy: nazwa, adres siedziby
   2. cenę jednostkową węzy pszczelej za 1 kg oraz ilość proponowanej do sprzedaży węzy za kwotę 285 000, 00 zł
   3. termin dostawy
   4. datę sporządzenia
   5. posiadać dane korespondencyjne oferenta oraz NIP
   6. podpis czytelny oferenta
   7. spełniać w/w oczekiwania, co do jakości węzy
  6. Dodatkowe informacje:
   • Jednocześnie pragniemy poinformować, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Oferent w przedmiotowym zapytaniu ofertowym może złożyć tylko jedną ofertę.
   • W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.10.2020 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej WZP Szczecin: http://www.pszczoly.szczecin.pl/
   • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi dostawcę pocztą elektroniczną.
   • Termin dostawy: max. do 20.11.2020 r., miejsce dostawy: województwo zachodniopomorskie następujące punkty:
    • powiat choszczeński
    • powiat drawski
    • powiat goleniowski
    • powiat gryficki
    • powiat gryfiński
    • powiat kamieński
    • powiat kołobrzeski
    • powiat koszaliński
    • powiat łobeski
    • powiat myśliborski
    • powiat pyrzycki
    • powiat sławieński
    • powiat stargardzki
    • powiat świdwiński
    • powiat szczecinecki
    • powiat wałecki
    • miasto Szczecin
  7. Kryterium wyboru oferty dostawcy:
   Oferty oceniane będą według kryterium:
   a) Cena oferty – 70%: oferta z najniższą ceną jednostkową brutto za 1 kg węzy pszczelej
   Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
   C = [najniżejzaoferowanacenabruttospośródzłożonychofert / cenaofertybadanej (brutto)] x 70 pkt
    b) Termin dostawy – 30 %
    Kryterium terminu dostawy zostanie określone w następujący sposób: 
   • Dostawa do 01.11.2020 r.: 30 pkt.
   • Dostawa do 20.11.2020 r.: 0 pkt.

 

Michał Bociarski
Prezes Zarządu WZP w Szczecinie

 Szczecin, dnia 08.10. 2020 r.

Fpom zachProjekt realizowany w ramach zadania zleconego i finansowanego Projekt realizowany w ramach zadania zleconego i finansowanego
przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego