Kryteria stawiane kandydatom przystępującym do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne pszczelarz i mistrz pszczelarz

przez | 16 marca, 2011

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31/2006 poz. 216) w § 28 stawia następujące wymagania przystępującym do egzaminów kwalifikacyjnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31/2006 poz. 216) w § 28 stawia następujące wymagania przystępującym do egzaminów kwalifikacyjnych:

 

1. na tytuł kwalifikacyjny PSZCZELARZ (§ 28 ust. 1)

Pkt 1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.

Pkt 2) posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

W zawodzie pszczelarz liczy się staż pracy odbyty na pasiece własnej lub pasiece dziadka, ojca czy sąsiada.

Pkt 3) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Pojęcie „tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu” rozumie się posiadanie tytułu zawodowego wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnika, ogrodnika, sadownika tj zawodów pionu rolniczego.

2. Na tytuł MISTRZ PSZCZELARZ(§ 28 ust. 3)

Ust. 3 Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

Pkt 1) posiada tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny (wykwalifikowany robotnik) w zawodzie w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny,(komentarz jak do pktu 3ust. 1) oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego (tzn tytułu pszczelarz) co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej.

Pkt 2) przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej.

Pszczelarze, którzy zgłosili w Urzędzie Skarbowym prowadzenie pasieki jako działalność gospodarczą i prowadzą ją co najmniej przez okrez sześciu lat mają prawo zdawać egzamin mistrzowski bez konieczności posiadania tytułu kwalifikacyjnego PSZCZELARZ.,(Posiadanie pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich nakłada na pszczelarza obowiązek zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym i prowadzenie działalności gospodarczej).

Pkt 4) posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym s skład zawodu , w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.

Komentarz jak do ust. 1 pkt 3).Nie ma tu mowy o wykształceniu, gdyż musiał to udowodnić przy uzyskiwaniu tytułu mistrza w zawodzie wchodzącym w skład zawodu.

Pkt 5 posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej dającej wykształcenie średnie oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny oraz dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.

W przypadku pszczelarzy chodzi tu o posiadanie dyplomu ukończenia Technikum Pszczelarskiego.

Pkt 6) posiada wyższe wykształcenie w zakresie kierunku lub specjalności obejmującej zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.